O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało założone 30 maja 2015r.kiedy to odbyło się zebranie założycielskie.

Z dniem  16.10.2015r.stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie liczy 27 członków.Są to mieszkańcy Bibianowa jak i Konstantek.

Cele statutowe stowarzyszenia:

-integracja i aktywizacja lokalnych społeczności

-rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie  w rozwoju społeczeństwa infor.i obywatelskiego

-zwiększenie dostępności technologji informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawienia ich jakości

-organizacja imprez kulturalnych,edukacyjnych,ekologicznych,rekreacyjnych i sportowych

-współpraca z samorządem mieszkańców wsi i władzami gminy w zakresie tworzenia lepszych warunków do życia na wsi oraz rozwoju oświaty ,kultury,sportu i rekreacji

-promocja lokalnych tradycji i zwyczajów oraz wyrobów regionalnych

-propagowanie ekologicznej produkcji rolnej i lokalnych potraw

-dbałość o środowisko naturalne

-organizowanie działalności szkoleniowej i doradczej dla dzieci i młodzieży oraz rolników i przedsiębiorstw

-kreowanie postaw przędsiębiorczych na obszarach wiejskich

-organizacja turystyki i rekreacji wśród mieszkańców

-współpraca i wzajemna pomoc wśród członków stowarzyszenia

-promocja i organizacja wolontariatu

-promowanie uczenia się przez  całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

-działania w zakresie  edukacji ekologicznej

-promowanie odnawialnych żródeł energii.